UE

Deklaracja dostępności

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Projektu FBC TeNe zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 2019r. informującej o dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie to odnosi się do serwisu Projekt FBC TeNe- tene.fbc.pionier.net.pl.

Data publikacji strony internetowej Projekt FBC TeNe: 2021.07.21

Data ostatniej dużej aktualizacji Projekt FBC TeNe: 2021.07.21

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 2021.07.21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej obowiązują standardowe skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne oraz dane kontaktowe

W przypadku napotkania problemów z dostępnością cyfrową na stronach w przypadku osób z niepełnosprawnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Wytrążek, e-mail: fbc at man.poznan.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu (+48 61) 858-20-02. Tą sama drogą prosimy składać prośby o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi ze względu na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem spełnienia wymagań w sprawie dostępności strony internetowej, jeśli nadal jakiś element nie spełnia określonych wymagań.

Wymagania względem obiektów cyfrowych na stronie:

Wszelkie wymagania względem dostępności obiektów na stronie FBC należy zgłaszać do instytucji, która jest właścicielem danych. Informacje te znajdują się w opisie metadanych przy każdym obiekcie cyfrowym na stronie.

Wymagania względem treści zamieszczonych na stronie Projekt FBC TeNe, które nie dotyczą obiektów cyfrowych:

Zgłaszający może zażądać udostępnienia informacji w alternatywnym formacie, na przykład odczytanie dokumentu. Występujący z żądaniem powinien napisać:

  • swoje dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail
  • wskazać stronę lub element strony względem której dotyczy
  • określić format dostarczenia informacji alternatywnej, jeśli tego dotyczy żądanie
  • podać preferowany sposób kontaktu

Podmiot publiczny zobowiązuje się zrealizować żądanie niezwłocznie po jego otrzymaniu w terminie nie później niż 7dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe z jakiejś przyczyny, podmiotu publiczny poinformuje o tym osobę zgłaszającą żądanie, kiedy będzie możliwa realizacja. Jeżeli zapewnienie dostępności w wymaganym formacie podmiot publiczny nie będzie mógł zrealizować zaproponuje alternatywny sposób dostarczenia treści.

W przypadku, kiedy podmiot odmówi realizacji żądania ze względu na niemożliwość realizacji prośby można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi ostatecznie można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Jana Pawła II. Do wejścia prowadzą schody, pochylnia lub winda (w przypadku windy – wejście od strony ul. Prof. J. Rychlewskiego, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z recepcją +48 61 858 20 01). Recepcja znajduje się naprzeciwko wejścia. Do recepcji może się dostać osoba na wózku. W recepcji nie ma tłumacza języka migowego, ale jeśli wizyta będzie wcześniej zapowiedziana i będzie wymagała tłumacza, to PCSS zobowiązuje się go zapewnić lub zorganizować alternatywną formę komunikacji (MJP).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna na terenie budynku. Natomiast po budynku, poza głównych holem należy poruszać się w obecności osoby, która jest pracownikiem PCSS. Wjazd na miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na teren PCSS jest od strony ulicy Jana Pawła II.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma informacji w postaci pisma Braille’a.

financed logo

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies.