UE

Partnerzy

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN

Partnerem wiodącym projektu FBC TeNe jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (ICHB PAN PCSS) jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.). ICHB PAN PCSS jest znanym w skali międzynarodowej węzłem europejskiej przestrzeni badawczej oraz ważnym centrum badawczo-rozwojowym w zakresie technologii ICT.

Od 2002 roku ICHB PAN PCSS rozwija system dLibra (pakiet DInGO), wspierający digitalizację i udostępnianie zasobów ISP w Polsce. W roku 2007 ICHB PAN PCSS uruchomił portal FBC, który agreguje w skali kraju metadane z dostępnych on-line zasobów instytucji sektora publicznego.

Instytut Sztuki PAN

Drugim Partnerem projektu jest Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN). Największa w Polsce instytucja naukowa zajmująca się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji z zakresu polskiej muzyki, teatru, filmu, sztuk audiowizualnych, sztuk plastycznych oraz architektury. Placówka jest krajowym liderem w zakresie badań nad sztuką polską, która uzyskała prestiżową kategorię A+. W ramach działalności naukowo-badawczej Instytutu, oprócz prac indywidualnych, podejmowane są liczne prace zbiorowe (np. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Słownik Artystów Polskich, Słownik Biograficzny Teatru Polskiego, Katalog źródeł muzycznych, Polska Pieśń i Muzyka Ludowa). Prace te, wraz ze zgromadzonymi zbiorami i Biblioteką stanowią kluczowy warsztat badawczy dla całego środowiska naukowego w odniesieniu do dziejów polskiej sztuki i kultury artystycznej. 
Jednostka posiada cenne, konsekwentnie digitalizowane repozytoria dokumentacji naukowej z zakresu muzykologii, historii sztuki i teatrologii (nagrania dźwiękowe, fotografie, rysunki pomiarowe, afisze teatralne, dokumenty pisane). Między innymi, jest posiadaczem najstarszej i największej w Polsce i na świecie kolekcji dokumentalnych nagrań polskiej muzyki tradycyjnej (Zbiory Fonograficzne IS PAN). Zbiór liczy ok. 150 000 nagrań autentycznych wykonań pieśni i melodii instrumentalnych. W zbiorze znajdują się również nagrania mniejszości narodowych. Kolekcja zawiera dokumenty dźwiękowe i audiowizualne wraz z towarzyszącą dokumentacją, tzw. „materiały nienagrane”. Prace nad digitalizacją kolekcji rozpoczęły się w 2004 r. i są kontynuowane w ramach wieloetapowego projektu “Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie”.

Współpraca ICHB i IS PAN

ICHB PAN PCSS rozpoczął współpracę z IS PAN w 2018 roku wraz z utworzeniem Grupy Roboczej Music Information Retrieval (MIR-WG) w ramach konsorcjum DARIAH.PL (http://mir-wg.dariah.pl/). Celem prac grupy jest rozwój narzędzi i zastosowań technologii pozyskiwania i analizy informacji muzycznej (ang. Music Information Retrieval) w celu rozwijania szeroko rozumianych badań interdyscyplinarnych w zakresie muzykologii, a zwłaszcza etnomuzykologii (subdyscypliny zajmującej się tzw. muzyką tradycyjną). Prace grupy skupiają się na wypracowaniu koncepcji oraz stworzeniu platformy cyfrowej wyposażonej w nowoczesne narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i wyszukiwania informacji muzycznej, w szczególności w odniesieniu do zasobów cyfrowych polskiej muzyki ludowej. 

W 2019, na bazie systemu dLibra rozwijanego przez ICHB PAN PCSS, udostępniona została MIRELA. Jest to repozytorium treści zintegrowane z modułami przetwarzania danych muzycznych, zawierające próbki utworów muzyki ludowej oraz metadanych pochodzących ze archiwum Zbiorów Fonograficznych IS PAN. Obecny projekt wpisuje się w prace grupy MIR-WG i ma na celu m.in. implementację mechanizmów pozyskiwania i wyszukiwania treści muzycznych w formatach symbolicznych (zapis nutowy) na poziomie agregatora FBC oraz systemu MIRELA. 

Kluczowe przesłanki wyboru IS PAN jako partnera projektu to: 

a) wiedza ekspercka i doświadczenie w zarządzaniu, digitalizacji i archiwizacji największych w skali świata zbiorów fonograficznych polskiej muzyki tradycyjnej i powiązanej dokumentacji badań terenowych, 

b) wiedza ekspercka i doświadczenie w opracowaniu schematów metadanych, które uwzględniając specyfikę zbiorów nagrań terenowych, umożliwiają szczegółowy opis i systematyzację zasobu oraz wsparcie dla procesów digitalizacji, archiwizacji i opracowania naukowego, 

c) poprzez planowane w projekcie udostępnienie w MIRELI części swojego repozytorium cyfrowego (zapisy transkrypcji muzycznych pieśni w formatach symbolicznych). IS PAN – posiadający największe zbiory dokumentacji muzyki tradycyjnej – będzie jedną z instytucji, która na poziomie FBC dostarcza treści ISP dotyczących zapisów polskiej muzyki tradycyjnej sporządzonych na podstawie archiwalnych nagrań terenowych.

financed logo

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies.